پپ گواردیولا

شکست و مرتکب اشتباه شدن چیزی است که باعث هوشیاری و موفقیت میشود.

یک مربی خوب در شما چیزی میبیند که خودتان قابل به دیدن آن نیستید.